REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Opinello- wiarygodne opinie”
 
 1. Nazwa loterii promocyjnej.

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Opinello- wiarygodne opinie”
1.2. Definicje:
 1. Loteria – niniejsza loteria promocyjna urządzana pod nazwą „Opinello-wiarygodne opinie”
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Loterii;
 3. System Opinello (dalej również „Systemem”) – system informatyczny przeznaczony do zbierania i analizy opinii klientów o jakości obsługi, usług i produktów w podmiotach korzystających z usług Opinello (w szczególności sklepy, lokale gastronomiczne, serwisy naprawcze i inne punkty oferujące towary lub/i usługi) na terenie całej Polski.;
 4. Kod – kod składający się ze znaków alfanumerycznych, umożliwiający dostęp do Systemu Opinello. Kod dostępu do Systemu nadrukowany jest każdorazowo na odwrocie paragonów fiskalnych lub dostarczony na innych dokumentach (w tym np. na zleceniach serwisowych, e-mailach, aplikacjach) wydawanych  klientom w Podmiotach (opisane dalej w lit. f.) będących Partnerami Opinello, przesyłanych przez te Podmioty lub udostępnianych w inny sposób Uczestnikom. Uczestnik odbierający Fakturę VAT może otrzymać w punkcie wydawania Faktur VAT Podmiotu, Zastępczy Dowód Zakupu zawierający pieczęć punktu sprzedaży, datę i przepisany z paragonu Kod. Za wydanie lub przesłanie Kodów odpowiada Partner Opinello.
 5. Numer zgłoszenia - unikalny ciąg alfanumeryczny przypisany do każdego zgłoszenia na podstawie Kodu.
 6. Partner Opinello (dalej również „Partner”) – partnerem korzystającym z Systemu jest każdy podmiot prawa oferujący towary lub usługi na terenie Polski (np. sklepy, restauracje, punkty usługowe – („Placówki”), korzystający z Systemu na podstawie odrębnej umowy, w tym również umów pośrednich. Partner może posiadać jeden lub większą liczbę Podmiotów, w których Uczestnicy mogą nabywać towary lub usługi upoważniające do wzięcia udziału w Loterii.
 7. Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w pkt 4.1. Regulaminu;
 8. Klient – osoba dokonująca zakupu towaru lub korzystająca z usług w Placówce Partnera;
 9. Laureat – osoba, której Zgłoszenie wysłane zgodnie z Regulaminem Loterii, zostanie wylosowane w dowolnym losowaniu (dziennym lub głównym);
 10. Zgłoszenie – czynność polegająca na przystąpieniu do Loterii za pośrednictwem witryny internetowej w domenie opinello.com, zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnieniu ankiety, podaniu swoich danych osobowych, a także zarejestrowanie Kodu otrzymanego przy zakupie, umieszczonego na odwrocie dowodu zakupu;
 11. Nagrody – Nagrody I i II stopnia, wskazane w pkt 13.1. Regulaminu;
 12.  Celem Loterii jest zbieranie opinii Klientów w Systemie w zamian za możliwość wygrywania Nagród przez Uczestników Loterii.
 13. Z Loterii wyłączone są zakupy napojów alkoholowych, w tym piwa w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016, poz. 487 tj.) oraz wyrobów tytoniowych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 298tj.).

II. Nazwa podmiotu urządzającego loterię.

2.1. Loteria jest urządzana przez OPINELLO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-618) przy ul. Przedświt 11/1 („Organizator”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627584.
 
III. Nazwa organu wydającego zezwolenie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii Opinello- wiarygodne opinie” zostało wydane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
       
IV. Zasady prowadzenia loterii promocyjnej.

4.1. W loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada na terenie Polski adres do korespondencji, która dokonuje zakupu produktów lub korzysta z usług w placówkach Partnerów Opinello, w tym - jako konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwana dalej „Uczestnik”) oraz spełnia warunki niniejszego Regulaminu loterii. Osoby, które ukończyły 13 rok życia (osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych) mogą brać udział w Loterii po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy OPINELLO Sp. z o. o., jako operatora Systemu Opinello oraz osoby związane bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem loterii, a także ich małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, zstępni, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierb, pasierbica, zięć, synowa, ojczym, macocha i teściowie.
4.2. Przystąpienie do loterii oznacza, iż Uczestnik loterii zapoznał się z jej zasadami i je akceptuje. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają do udziału w Loterii.
4.3. Dane osobowe Uczestników - Zwycięzców loterii tj. imię, nazwisko, numer PESEL, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, są przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Loterii przez Organizatora, jak również w celu organizacji i przeprowadzenia kolejnych loterii w przypadku jeśli Uczestnik wyrazi na to zgodę. Uczestnik ma prawo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne aby wziąć udział we Loterii. Dane osobowe Uczestników loterii przetwarzane są przy zachowaniu wymogów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: „RODO”. Każdy z Uczestników, który przekazał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Powyższe prawa mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres: ul. Przedświt 11/1 54-618 Wrocław lub drogą e-mail na adres biuro@opinello.com . Organizator loterii może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Loterii na zasadach przewidzianych w RODO.
4.4. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o nagrody w loterii Uczestnik zobowiązany jest do:
 1. zapoznania się z zasadami loterii określonymi w jej Regulaminie,
 2. dokonania w terminie od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 26 stycznia 2020 r., od poniedziałku do niedzieli u dowolnego z podmiotów handlowych będących Partnerami OPINELLO Sp. z o. o. zakupu dowolnego towaru bądź usługi za dowolną kwotę, odbioru Kodu oraz zachowania dowodu dokonania zakupu.
 3. zgłoszenia w terminie 7 dni od daty zakupu lub nabycia usługi, jednakże nie później niż do dnia 02 lutego 2020 r. nieodpłatnego udziału w loterii na stronie internetowej  w domenie opinello.com wskazanej na dokumencie z kodem i instrukcją postępowania poprzez wprowadzenie kodu dostępu, wskazanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie swojej opinii na temat doświadczeń zakupowych, produktowych lub obsługi przetwarzanych następnie przez Organizatora Loterii i mających na celu wsparcie Partnerów Opinello w działaniach poprawiających jakość obsługi Klientów. Zgłoszenia można dokonać każdego dnia przez całą dobę podczas trwania loterii, tj. w terminie od dnia 25 lutego 2019 r. od godziny 00:00:00 do dnia 02 lutego 2020 r., najpóźniej do godz. 23:59:59, przy czym data zakupu nie może być późniejsza niż data zgłoszenia.
 4. zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu Loterii na stronie internetowej w domenie opinello.com oraz potwierdzenia, że jest uprawnionym do uczestnictwa w niniejszej Loterii, tj., że spełnia warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w związku z badaniami doświadczeń zakupowych, produktowych i obsługowych  realizowanych przez Organizatora Loterii, mającymi na celu wsparcie Partnerów Opinello w działaniach poprawiających jakość obsługi Klientów.
 5. podania wszystkich wymaganych danych potwierdzających dokonanie zakupu towaru lub nabycia usługi w placówce Partnera Opinello;
 6. podania adresu e-mail lub - o ile Partner to umożliwił, numeru telefonu, na który zostanie wysłany link aktywujący ankietę (lub kod dostępu), w który kliknie (lub wprowadzi przesłany kod) w celu rozpoczęcia ankiety;
 7. wypełnienia ankiety dotyczącej doświadczeń Uczestnika jako klienta danego Partnera Opinello, gdzie Uczestnik dokonał zakupu towaru lub zlecił usługę, na końcu ankiety naciskając przycisk „Zakończ ankietę”, przy czym każda transakcja lub usługa może być oceniona tylko jeden raz. Każdy z Uczestników może wyrazić jedną opinię dziennie na temat jednej placówki handlowej – Partnera (np. możliwe jest wyrażenie opinii o dwóch różnych sklepach danej sieci ale nie dwóch opinii na temat tego samego sklepu).
 8. W okresie od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 02 maja 2020 r. zachowania oryginalnego dowodu zakupu towaru lub nabycia usługi (w przypadku faktur VAT Zastępczy Dowód Zakupu) lub innego dokumentu dostarczonego przez Partnera, dla którego wypełnił ankietę.
 
4.5. Zgłoszenie udziału w Loterii niekompletne lub nieprawidłowe uznaje się za nieważne.
 1. Uczestnik w celu wypełnienia ankiety może skorzystać z pomocy technicznej Operatora systemu Opinello, kontaktując się z nim za pośrednictwem chat’a na stronie internetowej w domenie opinello.com, adresu e-mail support@opinello.com lub numeru telefonu podanego na stronie www.opinello.com w godzinach 9.00 - 21.00 w dni powszednie, od pon. do pt., za wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
4.7. Wyrażenie jednej opinii upoważnia do jednego zgłoszenia do loterii uprawniającego do wzięcia udziału w losowaniu nagród I stopnia. Losowanie nagrody II stopnia odbywa się wśród wszystkich zgłoszeń Uczestników, którzy od swojego pierwszego zgłoszenia do 02 lutego 2020 r., przynajmniej raz w miesiącu wyrazili jedną przypisaną do siebie opinię  (za pomocą adresu e-mail lub nr telefonu) - na temat danej sieci sklepów  i dokonali prawidłowych zgłoszeń do Loterii.
Każde z wysłanych przez Uczestnika zgłoszeń do loterii w danym dniu to odpowiednio jedna szansa w losowaniu nagród w loterii. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie w loterii pod warunkiem każdorazowego spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa.
4.8. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu lub nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w loterii lub odmawia podania danych osobowych dla celów, o którym mowa w pkt. 4.3. Regulaminu, złożenia oświadczeń lub przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia loterii, odmawia odbioru nagrody.
4.9. Organizator loterii gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do Uczestników loterii zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
 
V. Obszar, na którym urządzana będzie loteria.

5.1. Loteria przeprowadzana jest na terenie Polski.
 
VI. Czas trwania loterii.

6.1. Loteria przeprowadzana jest w terminie od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 02 maja 2020 r.
6.2. Zgłoszenia do loterii przyjmowane są od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 02 lutego 2020 r.
 
VII. Sposób prowadzenia loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród.

7.1. Wszystkie losowania loterii odbywają się w siedzibie przy ul. Przedświt 11/1 we Wrocławiu, w okresie od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 03 lutego 2020 r., w następujących terminach:
 1. Losowania Nagród I stopnia - Dziennych, w których na każdy dzień trwania niniejszej Loterii przypada jedna Nagroda Dzienna wskazana w pkt 13.1. Regulaminu, a losowanie Nagrody odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek, za każdy z siedmiu dni poprzedzających dane losowanie spośród prawidłowo nadesłanych w danym dniu Zgłoszeń Uczestników Loterii, pomiędzy godz. 00:00:00 a 23:59:59 tego dnia, z zastrzeżeniem lit. b. poniżej;
 2. Losowanie Nagrody II stopnia – Głównej odbywa się wśród wszystkich zgłoszeń Uczestników, którzy od swojego pierwszego zgłoszenia do 02 lutego 2020 r., przynajmniej raz w miesiącu wyrazili jedną przypisaną do siebie opinię  (za pomocą adresu e-mail lub nr telefonu) - na temat danej sieci sklepów  i dokonali prawidłowych zgłoszeń do Loterii.
 
Terminarz losowań w Loterii:    
 
Lp. Termin losowania Nagród Dziennych Dni, za które prowadzone jest losowanie Liczba nagród
1 04.03.2019
 1. 25.02.2019
 2. 26.02.2019
 3. 27.02.2019
 4. 28.02.2019
 5. 01.03.2019
 6. 02.03.2019
 7. 03.03.2019
7
2 11.03.2019
 1. 04.03.2019
 2. 05.03.2019
 3. 06.03.2019
 4. 07.03.2019
 5. 08.03.2019
 6. 09.03.2019
 7. 10.03.2019
7
3 18.03.2019
 1. 11.03.2019
 2. 12.03.2019
 3. 13.03.2019
 4. 14.03.2019
 5. 15.03.2019
 6. 16.03.2019
 7. 17.03.2019
7
4 25.03.2019
 1. 18.03.2019
 2. 19.03.2019
 3. 20.03.2019
 4. 21.03.2019
 5. 22.03.2019
 6. 23.03.2019
 7. 24.03.2019
7
5 01.04.2019
 1. 25.03.2019
 2. 26.03.2019
 3. 27.03.2019
 4. 28.03.2019
 5. 29.03.2019
 6. 30.03.2019
 7. 31.03.2019
7
6 08.04.2019
 1. 01.04.2019
 2. 02.04.2019
 3. 03.04.2019
 4. 04.04.2019
 5. 05.04.2019
 6. 06.04.2019
 7. 07.04.2019
7
7 15.04.2019
 1. 08.04.2019
 2. 09.04.2019
 3. 10.04.2019
 4. 11.04.2019
 5. 12.04.2019
 6. 13.04.2019
 7. 14.04.2019
7
8  22.04.2019
 1. 15.04.2019
 2. 16.04.2019
 3. 17.04.2019
 4. 18.04.2019
 5. 19.04.2019
 6. 20.04.2019
 7. 21.04.2019
 8. 22.04.2019
8
9
 1. 29.04.2019
 1. 23.04.2019
 2. 24.04.2019
 3. 25.04.2019
 4. 26.04.2019
 5. 27.04.2019
 6. 28.04.2019
6
10 06.05.2019
 1. 29.04.2019
 2. 30.04.2019
 3. 01.05.2019
 4. 02.05.2019
 5. 03.05.2019
 6. 04.05.2019
 7. 05.05.2019
7
11 13.05.2019
 1. 06.05.2019
 2. 07.05.2019
 3. 08.05.2019
 4. 09.05.2019
 5. 10.05.2019
 6. 11.05.2019
 7. 12.05.2019
7
12 20.05.2019
 1. 13.05.2019
 2. 14.05.2019
 3. 15.05.2019
 4. 16.05.2019
 5. 17.05.2019
 6. 18.05.2019
 7. 19.05.2019
7
13 27.05.2019
 1. 20.05.2019
 2. 21.05.2019
 3. 22.05.2019
 4. 23.05.2019
 5. 24.05.2019
 6. 25.05.2019
 7. 26.05.2019
7
14 03.06.2019
 1. 27.05.2019
 2. 28.05.2019
 3. 29.05.2019
 4. 30.05.2019
 5. 31.05.2019
 6. 01.06.2019
 7. 02.06.2019
7
15 10.06.2019
 1. 03.06.2019
 2. 04.06.2019
 3. 05.06.2019
 4. 06.06.2019
 5. 07.06.2019
 6. 08.06.2019
 7. 09.06.2019
7
16 17.06.2019
 1. 10.06.2019
 2. 11.06.2019
 3. 12.06.2019
 4. 13.06.2019
 5. 14.06.2019
 6. 15.06.2019
 7. 16.06.2019
7
17 24.06.2019
 1. 17.06.2019
 2. 18.06.2019
 3. 19.06.2019
 4. 20.06.2019
 5. 21.06.2019
 6. 22.06.2019
 7. 23.06.2019
7
18 01.07.2019
 1. 24.06.2019
 2. 25.06.2019
 3. 26.06.2019
 4. 27.06.2019
 5. 28.06.2019
 6. 29.06.2019
 7. 30.06.2019
7
19 08.07.2019
 1. 01.07.2019
 2. 02.07.2019
 3. 03.07.2019
 4. 04.07.2019
 5. 05.07.2019
 6. 06.07.2019
 7. 07.07.2019
7
20 15.07.2019
 1. 08.07.2019
 2. 09.07.2019
 3. 10.07.2019
 4. 11.07.2019
 5. 12.07.2019
 6. 13.07.2019
 7. 14.07.2019
7
21 22.07.2019
 1. 15.07.2019
 2. 16.07.2019
 3. 17.07.2019
 4. 18.07.2019
 5. 19.07.2019
 6. 20.07.2019
 7. 21.07.2019
7
22 29.07.2019
 1. 22.07.2019
 2. 23.07.2019
 3. 24.07.2019
 4. 25.07.2019
 5. 26.07.2019
 6. 27.07.2019
 7. 28.07.2019
7
23 05.08.2019
 1. 29.07.2019
 2. 30.07.2019
 3. 31.07.2019
 4. 01.08.2019
 5. 02.08.2019
 6. 03.08.2019
 7. 04.08.2019
7
24 12.08.2019
 1. 05.08.2019
 2. 06.08.2019
 3. 07.08.2019
 4. 08.08.2019
 5. 09.08.2019
 6. 10.08.2019
 7. 11.08.2019
7
25 19.08.2019
 1. 12.08.2019
 2. 13.08.2019
 3. 14.08.2019
 4. 15.08.2019
 5. 16.08.2019
 6. 17.08.2019
 7. 18.08.2019
7
26 26.08.2019
 1. 19.08.2019
 2. 20.08.2019
 3. 21.08.2019
 4. 22.08.2019
 5. 23.08.2019
 6. 24.08.2019
 7. 25.08.2019
7
27 02.09.2019
 1. 26.08.2019
 2. 27.08.2019
 3. 28.08.2019
 4. 29.08.2019
 5. 30.08.2019
 6. 31.08.2019
 7. 01.09.2019
7
28 09.09.2019
 1. 02.09.2019
 2. 03.09.2019
 3. 04.09.2019
 4. 05.09.2019
 5. 06.09.2019
 6. 07.09.2019
 7. 08.09.2019
7
29 16.09.2019
 1. 09.09.2019
 2. 10.09.2019
 3. 11.09.2019
 4. 12.09.2019
 5. 13.09.2019
 6. 14.09.2019
 7. 15.09.2019
7
30 23.09.2019
 1. 16.09.2019
 2. 17.09.2019
 3. 18.09.2019
 4. 19.09.2019
 5. 20.09.2019
 6. 21.09.2019
 7. 22.09.2019
7
31 30.09.2019
 1. 23.09.2019
 2. 24.09.2019
 3. 25.09.2019
 4. 26.09.2019
 5. 27.09.2019
 6. 28.09.2019
 7. 29.09.2019
7
32 07.10.2019
 1. 30.09.2019
 2. 01.10.2019
 3. 02.10.2019
 4. 03.10.2019
 5. 04.10.2019
 6. 05.10.2019
 7. 06.10.2019
7
33 14.10.2019
 1. 07.10.2019
 2. 08.10.2019
 3. 09.10.2019
 4. 10.10.2019
 5. 11.10.2019
 6. 12.10.2019
 7. 13.10.2019
7
34 21.10.2019
 1. 14.10.2019
 2. 15.10.2019
 3. 16.10.2019
 4. 17.10.2019
 5. 18.10.2019
 6. 19.10.2019
 7. 20.10.2019
7
35 28.10.2019
 1. 21.10.2019
 2. 22.10.2019
 3. 23.10.2019
 4. 24.10.2019
 5. 25.10.2019
 6. 26.10.2019
 7. 27.10.2019
7
36 04.11.2019
 1. 28.10.2019
 2. 29.10.2019
 3. 30.10.2019
 4. 31.10.2019
 5. 01.11.2019
 6. 02.11.2019
 7. 03.11.2019
7
37 11.11.2019
 1. 04.11.2019
 2. 05.11.2019
 3. 06.11.2019
 4. 07.11.2019
 5. 08.11.2019
 6. 09.11.2019
 7. 10.11.2019
7
38 18.11.2019
 1. 11.11.2019
 2. 12.11.2019
 3. 13.11.2019
 4. 14.11.2019
 5. 15.11.2019
 6. 16.11.2019
 7. 17.11.2019
7
39 25.11.2019
 1. 18.11.2019
 2. 19.11.2019
 3. 20.11.2019
 4. 21.11.2019
 5. 22.11.2019
 6. 23.11.2019
 7. 24.11.2019
7
40 02.12.2019
 1. 25.11.2019
 2. 26.11.2019
 3. 27.11.2019
 4. 28.11.2019
 5. 29.11.2019
 6. 30.11.2019
 7. 01.12.2019
7
41 09.12.2019
 1. 02.12.2019
 2. 03.12.2019
 3. 04.12.2019
 4. 05.12.2019
 5. 06.12.2019
 6. 07.12.2019
 7. 08.12.2019
7
42 16.12.2019
 1. 09.12.2019
 2. 10.12.2019
 3. 11.12.2019
 4. 12.12.2019
 5. 13.12.2019
 6. 14.12.2019
 7. 15.12.2019
7
43 23.12.2019
 1. 16.12.2019
 2. 17.12.2019
 3. 18.12.2019
 4. 19.12.2019
 5. 20.12.2019
 6. 21.12.2019
 7. 22.12.2019
7
44 30.12.2019
 1. 23.12.2019
 2. 24.12.2019
 3. 25.12.2019
 4. 26.12.2019
 5. 27.12.2019
 6. 28.12.2019
 7. 29.12.2019
7
45 06.01.2020
 1. 30.12.2019
 2. 31.12.2019
 3. 01.01.2020
 4. 02.01.2020
 5. 03.01.2020
 6. 04.01.2020
 7. 05.01.2020
7
46 13.01.2020
 1. 06.01.2020
 2. 07.01.2020
 3. 08.01.2020
 4. 09.01.2020
 5. 10.01.2020
 6. 11.01.2020
 7. 12.01.2020
7
47 20.01.2020
 1. 13.01.2020
 2. 14.01.2020
 3. 15.01.2020
 4. 16.01.2020
 5. 17.01.2020
 6. 18.01.2020
 7. 19.01.2020
7
48 27.01.2020
 1. 20.01.2020
 2. 21.01.2020
 3. 22.01.2020
 4. 23.01.2020
 5. 24.01.2020
 6. 25.01.2020
 7. 26.10.2020
7
49 03.02.2020
 1. 27.01.2020
 2. 28.01.2020
 3. 29.01.2020
 4. 30.01.2020
 5. 31.01.2020
 6. 01.02.2020
 7. 02.02.2020
7
Lp. Termin losowania Nagrody Głównej Dni, za które prowadzone jest losowanie Liczba nagród
1 03.02.2020
 1. 25.02.2019- 02.02.2020
1

 
7.3. Losowanie wszystkich nagród w Loterii odbywa się metodą tradycyjną, z wykorzystaniem urn do losowania. Metoda przeprowadzenia losowań nagród w Loterii zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność przyznawania nagród. Losowanie prowadzone jest w sposób następujący:
 1. Losowanie wszystkich nagród w Loterii odbywa się metodą tradycyjną, z wykorzystaniem urn do losowania. Metoda przeprowadzenia losowań nagród w Loterii zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność przyznawania nagród. Losowanie prowadzone jest w sposób następujący:
 2. w losowaniu biorą udział wszystkie numery identyfikacyjne prawidłowych Zgłoszeń nadesłane do Systemu Opinello w czasie przyjmowania zgłoszeń, w przypadku losowania Nagród Dziennych I stopnia za dany dzień przyjmowania zgłoszeń do Loterii,;
 3. losowanie odbywa się z wykorzystaniem nieprzezroczystych urn. W każdej z nich znajduje się 10 ponumerowanych kul z cyframi od 0 do 9. Liczba urn wykorzystanych do losowania odpowiada ilości cyfr w liczbie dokonanych zgłoszeń w loterii;
 4. każdemu zgłoszeniu, odpowiednio dla losowania Nagród Dziennych I stopnia oraz losowania Nagrody Głównej II stopnia bezpośrednio przed losowaniem Komisja przyporządkowuje unikalny nr porządkowy, zwany dalej „numerem ID”;
 5. podczas losowania z każdej urny zostaje wylosowana jedna kula przy zachowaniu zasady, iż jako pierwsza losowana jest zawsze liczba rozpoczynająca dany numer ID, np. 1234 (cyfra tysięcy, cyfra setek, cyfra dziesiątek, cyfra jednostek). Cyfry z kolejno wylosowanych kul tworzą liczbę odpowiadają numerowi ID zgłoszenia, które zostaje w ten sposób wylosowane, z zastrzeżeniem lit. e. poniżej.
 6. w przypadku, gdy cyfra widoczna na kuli wyjętej z urny tworzyłaby liczbę, która nie mieści się w zakresie numerów ID zgłoszeń z danego okresu , za który prowadzone jest dane losowanie, to cyfra ta nie jest brana pod uwagę, zaś z tej urny wyjmuje się kolejną kulę aż do wyjęcia kuli z cyfrą odpowiadającą liczbie zgłoszeń.
 7.   Organizator losuje jeden Los do każdej Nagrody przewidzianej w danym losowaniu
 8. Organizator nie przewidział losowania losów rezerwowych do Nagród.
 9. Powyższa metoda nie jest zależna od użycia sprzętu komputerowego, czy zewnętrznego oprogramowania.
 10. Nad przebiegiem losowania czuwa Komisja nadzoru, o której mowa w pkt 8.1.
 
VIII. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii.
8.1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii, tj. udzielaniem informacji na temat loterii, przeprowadzeniem losowań, sprawuje Komisja Loterii w pięcioosobowym składzie:
 1. przewodniczący Komisji,
 2. wiceprzewodniczący Komisji,
 3. sekretarz Komisji.
 4. 2 członków Komisji
8.2. Komisja sporządza protokół z przebiegu losowań nagród i losowania Laureatów.
8.3. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie wpływających od Uczestników loterii reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanej loterii.
8.4. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe, uprawniające ją do nadzorowania przebiegu loterii promocyjnej.
8.5. Komisja działa w oparciu o Regulamin pracy wydany przez Organizatora.
 
IX. Sposób i termin ogłaszania wyników.
 
9.1. Każdy z Uczestników po wygraniu nagrody I i II stopnia jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 3 dni, poinformowany o wygranej i sposobie jej odbioru za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail lub poprzez nieodpłatną wiadomość na numer telefonu wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do loterii. Laureatom przesyłane są ponadto dokumenty niezbędne do przekazania/odbioru nagrody w celu ich wypełnienia i odesłania na adres wskazany przez Organizatora Loterii.
9.2. Niezbędne do odbioru nagród dokumenty, które zostały przesłane Laureatom powinny zostać wypełnione i odesłane na wskazany w nich adres wraz z oryginałem dowodu zakupu towarów bądź nabycia usług w Placówkach (o ile Organizator zażąda tego oryginału dowodu zakupu lub nabycia usługi), na podstawie którego dokonano zgłoszenia do Loterii w terminie trzech dni od dnia ich otrzymania i uzyskania informacji o wygranej pod rygorem utraty przez Laureata prawa do odbioru nagrody.
9.3. Nagrody są wydawane Laureatom najpóźniej do dnia 14 lutego 2020 r. Dzień ten jest ostatecznym terminem wydania nagród. O ile adres zamieszkania jest niezbędny do przekazania nagrody, każdy z Uczestników loterii, który w jej trakcie zmienił adres zamieszkania, jest zobowiązany powiadomić o powyższym fakcie Organizatora loterii najpóźniej na tydzień przed ostatecznym terminem wydania nagród. W przeciwnym wypadku Organizator uznaje, że Uczestnik powiadomiony pod wskazanym przez niego osobiście lub na zgłoszeniu adresem został powiadomiony o wygranej w prawidłowy sposób ze wszystkimi wynikającymi z tego skutkami, włącznie z utratą prawa do wygranej. Nieodebranie nagrody pod wskazanym przez Uczestnika adresem skutkuje utratą prawa do wygranej.
9.4. Jeśli Organizator w celu wydania nagrody zażąda przesłania dowodu zakupu lub nabycia usługi, to przedłożony przez Laureata w oryginale dowód zakupu towaru bądź nabycia usługi musi spełniać następujące warunki:
- musi być prawdziwy i oryginalny, tzn. wystawiony przez Placówkę, którego dane się na nim znajdują, musi zawierać Kod, nie może być podrobiony ani sfałszowany;
- nie może być uszkodzony w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartych w nim treści lub stwierdzenie jego autentyczności, nie może być też przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie może stanowić połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;
- Laureat może zażądać zwrotu oryginału dowodu zakupu, wpisując na dokumentach wymienionych w pkt. 9.1 takie żądanie i wskazując adres, na jaki ten dowód zakupu powinien być zwrócony.
9.5. Wynik każdego losowania ogłaszany jest na stronie internetowej w domenie opinello.com niezwłocznie po losowaniu, nie później jednak niż do godziny 23:59 dnia następującego bezpośrednio po dniu danego losowania. Ostateczne wyniki losowania loterii dotyczące nagród są ponadto ogłaszane do dnia 04 lutego 2020 r. na stronie internetowej w domenie opinello.com/nagrody. Na liście Laureatów publikowane jest data, numer zwycięskiego zgłoszenia oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata. Mogą to być również inne informacje, które Organizator uzna za konieczne do umieszczenia na liście Laureatów.
 
 
X. Miejsce i termin wydawania wygranych.
 
10.1. Nagrody I i II stopnia są wysyłane na wskazany przez Laureata w dokumentacji, o której mowa w pkt  9.2., rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie najpóźniej do dnia 14 lutego 2020 r.
10.2. Nagrody są wydawane wyłącznie osobom, których dane zgodne są z danymi wskazanymi przez nie w zgłoszeniu do loterii lub ich pełnomocnikom działającym na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Warunkiem odbioru nagrody jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól druku Protokołu Odbioru/Wydania Nagrody i przesłanie podpisanego druku pocztą, pocztą elektroniczną (w postaci skanu) lub kurierem na wskazany adres w ciągu 3 dni od daty poinformowania Uczestnika o wygranej.
10.3. W przypadku niemożności dokonania przelewu nagrody na wskazany przez Laureata rachunek bankowy z przyczyn niezależnych od Organizatora (błędny rachunek, zamknięty rachunek, błędny adres itp.) i tym samym nieodebrania nagrody przez Laureata traci on prawo do nagrody.
10.4. Każdy ze Zwycięzców może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody. Pisemne oświadczenie powinno być przesłane na adres siedziby Organizatora.
10.5. Wygrane w loterii opodatkowane są na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
10.6. Niespełnienie przez Laureata któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie loterii skutkuje odmową wydania nagrody przez Organizatora loterii.
10.7. Nagrody, które nie zostaną odebrane przez Laureatów lub wydanie których nie nastąpi z uwagi na treść pkt. 10.3. powyżej, pozostają do dyspozycji Organizatora loterii.
 
XI. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

11.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu loterii mogą być wysyłane przez Uczestników loterii w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora od dnia rozpoczęcia loterii, jednakże nie później niż do 14 kwietnia 2020 r. O prawidłowości złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na liście. Reklamacje wpływające na adres siedziby Organizatora po dniu 28 kwietnia 2020 r. nie są uwzględniane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność i terminowość doręczenia przesyłek z reklamacją przez osoby trzecie. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 118, poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
11.2. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
11.3. Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 
XII. Termin przedawnienia roszczeń.

12.1. Termin przedawnienia roszczeń wynikających z loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne.
12.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
12.3. Wszelkie spory i roszczenia związane z loterią rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora loterii.
12.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych.
12.5. Pełna treść Regulaminu loterii znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora we Wrocławiu przy ul. Przedświt 11/1 oraz na stronie internetowej w domenie opinello.com. Na żądanie Uczestnika po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty opatrzonej znaczkiem Organizator przesyła treść Regulaminu do wglądu Uczestnika. Na ww. domenie internetowej dostępne są również oświadczenia do pobrania, wypełnienia i odesłania przez Zwycięzców loterii.
 12.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości i połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania loterii z przyczyn leżących po stronie Uczestnika oraz Operatora, z którego usług korzysta, decyzję niezwłocznie podejmują członkowie Komisji. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych oraz skuteczność dostarczenia wiadomości. Zgłoszenia do loterii niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, zniekształcone w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z loterii.
12.7. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące loterii mają charakter informacyjny, a ich treść nie jest sprzeczna z treścią Regulaminu loterii.
12.8. Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że postępują w sposób niezgodny z zasadami fair play lub działają w sposób sprzeczny z interesem Organizatora loterii, w szczególności poprzez: dyskredytowanie go, podawanie informacji godzących w jego dobre imię bądź zachowanie nielicujące z ogólnie przyjętymi zasadami, mogą zostać wykluczeni przez Organizatora z udziału w loterii.
12.9. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o grach hazardowych Organizator jest obowiązany na żądanie Zwycięzcy loterii wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.
12.10. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt.
12.11. Na pisemny wniosek Uczestnika loterii Organizator usuwa niezwłocznie jego zgłoszenie z loterii.
 
XIII. Wartość puli nagród.

13.1 W loterii przewidziane są następujące rodzaje nagród:
 1. Nagrody I stopnia – dzienne - po jednej nagrodzie o wartości 100 zł na każdy dzień – łącznie 343 nagrody.
 2. Nagroda II stopnia – główna-  jedna nagroda o wartości 10.000,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 1.111.11 zł za wszystkie miesiące trwania loterii, w których można dokonywać nabycia towarów bądź usług.
 
13.2. Łączna pula nagród w loterii wynosi 45.411,11 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterysta jedenaście złotych 11/100 groszy


XIV. Łączenie postanowień loterii z akcjami promocyjnymi.


14.1. Organizator Loterii zastrzega sobie prawo do prowadzenia w trakcie trwania loterii dodatkowych promocji dla Klientów dokonujących Zgłoszeń, w tym:
 1. Nawiązywania współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi w celu zapewnienia Klientom dodatkowych korzyści materialnych lub pozamaterialnych z tytułu dokonania Zgłoszenia.
 2. Promocji zewnętrznych serwisów w celu zapewnienia Klientom korzyści, o których mowa w pkt. 14.1.a, zwłaszcza wykorzystania linków przekierowujących Klientów do tych serwisów.
 3. Zapraszania do wypełnienia dodatkowych ankiet w Systemie Opinello.
14.2.    Czas trwania dodatkowych promocji regulowany jest poprzez umowy Organizatora z właściwym podmiotem zewnętrznym związanych z daną akcją promocyjną.

14.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji promocyjnych bez podania przyczyny w dowolnym momencie.

14.4. Prowadzenie dodatkowych akcji promocyjnych nie wpływa na przebieg loterii, zwłaszcza na:
 
 1. Sposób wyłaniania Laureatów Loterii.
 2. Wysokość nagród poszczególnych stopni przyznawanych Laureatom Loterii.
 3. Terminy losowań Laureatów Loterii.
   
14.5. Klientom nie przysługuje prawo do wymiany korzyści oferowanych w ramach prowadzonej akcji promocyjnej na jej ekwiwalent, zwłaszcza:
 1. Ekwiwalent pieniężny stanowiący równowartość rynkową oferowanej korzyści.
 2. Ekwiwalent materialny lub pozamaterialny lub inną korzyść niezwiązaną z prowadzoną akcją promocyjną.
   
14.6. Za dostarczenie korzyści, o których mowa w pkt. 14.1.a w całości odpowiada Podmiot Zewnętrzny, z którym zawarto umowę na potrzebę prowadzenia danej akcji promocyjnej.

14.7. Za wypełnianie ankiet, o których mowa w pkt. 14.1.c, Organizator może przydzielić Uczestnikowi dodatkowe Losy w Loterii, jednak w liczbie nie większej niż 1 dziennie.

14.8. Szczegółowych warunków akcji promocyjnej organizowanej we współpracy z Partnerem Zewnętrznym dostarcza Partner Zewnętrzny.

14.9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami tego regulaminu obowiązującymi są regulaminy dostarczane przez Partnera Zewnętrznego, zwłaszcza:
 1. Regulamin Serwisu, do którego następuje przekierowanie z Systemu Opinello, będącego obsługiwanym przez Partnera Zewnętrznego.
 2. Szczegółowy regulamin Akcji Promocyjnej dostarczany przez Partnera Zewnętrznego.
 
Poprzedni regulamin (obowiązujący do 29.04.2019r.)

 


Regulamin Konkursu „Dom marzeń”

obowiązujący w okresie od dnia 13.08.2018 r. do dnia 04.02.2019 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulamin”, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą ”Dom marzeń” zwanym „Konkurs”
 2. Konkurs „Dom marzeń”, polega na wykonaniu zadania konkursowego udostępnionego uprawnionemu Uczestnikowi w systemie Opinello.
 3. Aby przystąpić do konkursu należy skorzystać z usługi w dowolnym sklepie Castorama lub Brico Depot w okresie trwania konkursu, przekazać swoje dane kontaktowe w postaci adresu e-mail lub numer telefonu a także wyrazić zgody na przetwarzanie tych danych celem uczestnictwa w konkursie na dedykowanym formularzu w sklepie Castorama lub Brico Depot, wyrazić opinię w systemie Opinello za pomocą ankiety telefonicznej lub online i zrealizować zadanie konkursowe.
 4. Organizatorem Konkursu jest OPINELLO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-618) przy ul. Przedświt 11/1 („Organizator”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627584.
 5. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w ramach Konkursu jest SigmaCEM Analytics Sp. z o.o. („Administrator”) z siedzibą w Szczecinie (71-771) przy ul. Rostocka 113/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Szczecina, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000443956.
 6. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony za pośrednictwem stron internetowych w domenie  opinello.com, kontaktu telefonicznego lub systemu IVR.
 7. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
  1. jest pełnoletnia w chwili przystąpienia do Konkursu,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. spełnia warunki tego regulaminu
  4. posiada dowód zakupu/ realizacji usługi,
  5. posiada dostęp do sieci Internet oraz infrastrukturę niezbędną do wyświetlania stron internetowych,
  6. posiada aktywne konto poczty e-mail lub aktywny numer telefoniczny wraz ze sprawnym urządzeniem umożliwiającym nawiązanie połączenia oraz odbiór wiadomości tekstowych (SMS),
  7. Osoby, które ukończyły 13 rok życia najpóźniej na dzień poprzedzający dokonanie zakupu lub skorzystanie z usługi Partnera handlowego Organizatora mogą brać udział w Konkursie po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego,
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin
 9. Partnerem handlowym Organizatora  jest Castorama Polska sp. z o.o. korzystająca z Systemu Opinello usługi na podstawie odrębnej umowy.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 
 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie, oraz spełnić następujące warunki:
  1. skorzystać z przynajmniej jednej usługi w dowolnym sklepie Castorama lub Brico Depot w terminie od dnia 13.08.2018 r. do dnia 27.01.2019 r.,
  2. po skorzystaniu z usługi przekazać dane kontaktowe oraz wyrazić wymagane zgody na udostępnionym dokumencie Castoramy  lub Brico Depot,
  3. wypełnić ankietę udostępnioną w formie formularza elektronicznego (online) lub udzielić odpowiedzi na pytania zadane telefonicznie przez ankietera Opinello lub automatyczny system głosowego zbierania danych Opinello,
  4. zaakceptować treści niniejszego Regulaminu Konkursu zaznaczając odpowiednie pola na stronie internetowej w domenie Opinello lub wyrazić odpowiednie zgody w rozmowie telefonicznej określonej w par. 2 pkt. 1.c oraz potwierdzić , że jest uprawnionym do uczestnictwa w niniejszym Konkursie, tj., że spełnia warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z badaniami doświadczeń zakupowych, produktowych i obsługowych  realizowanych przez Administratora, mającymi na celu wsparcie Partnera Opinello w działaniach poprawiających jakość obsługi Klientów,
  5. podać wszystkie wymagane dane potwierdzające skorzystanie z usługi w sklepie Castorama lub Brico Depot, 
  6. Zrealizować zadanie konkursowe określone w wypełnianej przez Uczestnika ankiecie. Realizacja zadania powinna być oparta o osobistą twórczość Uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem,
  7. W okresie od dnia 13.08.2018 r. do dnia 04.03.2019 r. zachować oryginalny dowodu dokonania nabycia usługi lub innego dokumentu dostarczonego lub udostępnionego przez Partnera zawierającego kod dostępu, dla którego wypełnił ankietę,
 2. Zgłoszenia konkursowe niekompletne lub nieprawidłowe uznaje się za nieważne.
 3. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu lub nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w Konkursie lub odmawia podania danych osobowych dla celów, o którym mowa w § 7 pkt 1,2,3 Regulaminu lub odmawia złożenia oświadczeń lub przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu lub odmawia odbioru nagrody.
  

§ 3. Zasady wyłaniania Zwycięzców

 
 1. Na zakończenie Konkursu w dniu 05.02.2019 r. zostanie wybrane jedno zgłoszenie konkursowe, najlepiej spełniające według Komisji Konkursowej Organizatora warunki Konkursu w okresie trwania Konkursu. W Losowaniu Nagrody biorą udział wszystkie Zgłoszenia Uczestników prawidłowo zgłoszone w Systemie Opinello w okresie od 13.08.2018 r. do 04.02.2019 r.
 2. Przy ocenie haseł i wyborze najlepszego Komisja będzie stosowała następujące kryteria:
  1. oryginalność wykonania zadania
  2. walory artystyczne
  3. pomysłowość
  4. formę i treść
 3. Wynik ogłoszony będzie są na stronie http://www.castorama.opinello.com/winners i http://www.bricodepot.opinello.com/winners  w dniu 05.02.2019 r. do godziny 18:00.
 4. Zwycięzca, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyniku, zostanie poinformowany przez Organizatora drogą elektroniczną (na adres e-mail podany w zgłoszeniu) lub wiadomością sms o wygranej. Organizator do wiadomości o wygranej załącza druk PON (Protokół Odbioru Nagrody) do uzupełnienia przez Zwycięzcę.
 5. Niezbędne do odbioru nagród dokumenty, które zostały przesłane Zwycięzcom powinny zostać wypełnione i odesłane na wskazany w nich adres wraz z oryginałem dowodu zakupu towarów bądź nabycia usług w Placówkach (o ile Organizator zażąda tego oryginału dowodu nabycia usługi), na podstawie którego dokonano zgłoszenia w Konkursie w terminie trzech dni od dnia ich otrzymania i uzyskania informacji o wygranej pod rygorem utraty przez Laureata prawa do odbioru nagrody.

§ 4. Komisja Konkursowa

 
 1. Nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora komisja konkursowa w której skład wchodzą przedstawiciele Organizatora (zwana dalej „Komisja”). 
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
  1. ocena prawidłowości przesyłanych zadań, 
  2. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena wykonanych zadań przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, 
  3. ogłoszenie laureata Konkursu, 
  4. prowadzenie postępowań reklamacyjnych
 3. Głosowanie Komisji odbywa się w siedzibie przy ul. Przedświt 11/1 we Wrocławiu, w dniu 05.02.2019 r.

§ 5. Nagrody

 
 1. Dla Uczestników Konkursu „Dom marzeń” przewidziany jest 1 bon o wartości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych netto  do wykorzystania na zakupy w dowolnym sklepie Castorama lub Brico Depot
 2. W sytuacjach przewidzianych przepisami prawa podatkowego do nagród doliczana jest kwota stanowiąca 10,00 % wartości nagrody (dodatkowa nagroda pieniężna). Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz przekazana jest na pokrycie podatku dochodowego od nagrody, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 3. Bon o wartości 10.000,00 zł zostanie wydany Zwycięzcy we wskazanym przez niego sklepie Castorama lub Brico Depot w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi dokumentów i informacji wskazanych w § 3 pkt 5.
 4. Warunkiem wydania nagrody Zwycięzcy jest:
  1. przesłanie przez Uczestnika do Organizatora na adres biuro@opinello.com odpowiedzi na informację o wygranej w terminie 3 (trzech) dni. Do odpowiedzi Uczestnik zobowiązany jest załączyć prawidłowo wypełnione dokumenty otrzymane od Organizatora,
  2. przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu lub innego dokumentu (ewentualnie jego kopii elektronicznej) poświadczającego zakup usługi w Castoramie lub Brico Depot w okresie trwania konkursu, jeżeli żądanie takie zostanie zgłoszone przez Organizatora,
  3. w przypadku Uczestnika, o którym mowa w § 1 pkt 6.g Regulaminu, przedstawienie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
 5. Nagroda przepada w przypadku:
  1. niedopełnienia przez Uczestnika wymogów wskazanych w § 3 pkt 5 Regulaminu,
  2. podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych,
  3. braku możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika,
  4. naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu,
 6. Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę lub ta, do której Zwycięzca utracili prawo z powodów określonych w niniejszym Regulaminie pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora Konkursu.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Organizatora bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Opinello sp. z o.o. ul. Przedświt 11/1 54-618 Wrocław z dopiskiem "Reklamacja".
 2. Termin na złożenie reklamacji wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty opublikowania listy Zwycięzców, której dotyczy reklamacja.
 3. Reklamacja musi być złożona na piśmie i zaopatrzona w podpis osoby składającej. W reklamacji należy wskazać czego dokładnie ona dotyczy oraz uzasadnić prezentowane stanowisko.
 4. Reklamacje anonimowe oraz niespełniające powyższych wymogów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 5. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Zgody i oświadczenia Uczestników

 
 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z jej zasadami i je akceptuje. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie.Dane osobowe Uczestników - Zwycięzców Konkursu tj. imię, nazwisko, numer PESEL, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, są przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Uczestnik ma prawo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne aby wziąć udział w Konkursie. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu wymogów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: „RODO”. Każdy z Uczestników, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Powyższe prawa mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres: ul. Przedświt 11/1 54-618 Wrocław lub drogą e-mail na adres  rodo@sigmacem.com . Organizator Konkursu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu na zasadach przewidzianych w RODO.
 2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SigmaCEM Analytics Sp. z o. o. dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych nagród, wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu oraz kontaktu w związku z wyrażoną przez siebie opinią.
 3. Uczestnik Konkursu może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora danych. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieujawnienie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Uczestnicy Konkursu mogą ponadto wyrazić pisemnie zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od Administratora danych oraz na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu ich danych personalnych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.
 4. Przystępując do udziału w Konkursie każdy Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie Konkursu według zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

§ 8. Postanowienia końcowe

 
 1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć za stosunków objętych Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora loterii.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.citynello.com oraz w siedzibie Organizatora.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.